fbpx

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de les obligacions legals establertes al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), a continuació es detalla la política de tractament i utilització de les dades personals cedides a HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL per part dels seus clients i/o usuaris.

La present política de privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per adaptar-la a les eventuals modificacions normatives que poguessin esdevenir aplicables o bé per reforçar-ne la seguretat. En cas de produir-se qualsevol tipus de modificació, l’empresa notificarà degudament als clients i usuaris dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals.

Als efectes de la present política de privacitat, ha d’entendre’s com a “usuari” tota persona física interessada en els productes i serveis que HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL ofereixen a través de qualsevol dels canals habilitats.

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL com a responsables del tractament, informaran a l’usuari, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, de la present política de privacitat, sol·licitant el seu consentiment quan esdevingui necessari, així com per a qualsevol altre aspecte que requereixi la seva prèvia autorització. L’objectiu de la política de privacitat d’HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL és donar transparència a la informació sobre el tractament de les dades que l’usuari pugui cedir a l’empresa en els nostres sistemes d’informació.

 1. Responsable del tractament.

Dades identificatives

 Identitat

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL.

 CIF

B-63055941.

 Dades registrals

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 35.183, foli 46, fulla B-258.876.

 Domicili social

Carretera BV-1031, km. 17, local 1 – (08711) Òdena.

 Telèfon

+34 93 803 12 68.

 

Correu electrònic

hvc@hvc.cat

 

 Identitat

ROC VERD VETERINARIA, SL.

 

CIF

B-61510749.

 

Dades registrals

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 30.249, foli 162, fulla B-169.968.

 

Domicili social

Carretera BV-1031, km. 17, local 1 – (08711) Òdena.

 Telèfon

+34 93 803 12 68.

 Correu electrònic

hvc@hvc.cat

 

 1. Finalitat i legitimació.

Amb quina finalitat tractem les dades personals dels clients i usuaris?

 • Finalitats de naturalesa contractual per a la prestació de serveis. En compliment d’un contracte, acord o encàrrec, realitzat i/o formalitzat en qualsevol de les modalitats acceptades en dret, per a la prestació dels serveis propis de l’activitat empresarial de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL (serveis d’hospital veterinari de tota mena d’animals, consulta veterinària, especialitats mèdiques, residència hospitalària, perruqueria, formació, ensinistrament i incineració), així com per a la comunicació i informació relacionada amb els productes i/o serveis contractats i/o sol·licitats.

Les dades facilitades seran les estrictament necessàries per a la prestació del servei, el manteniment de la relació contractual i la comunicació bilateral entre les parts. El fet de no facilitar aquesta informació suposaria la impossibilitat de prestar el servei de manera òptima, professional i ajustada a les tasques encarregades a HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL, evitant el seu normal desenvolupament i execució.

 • Finalitats que requereixen consentiment. Es requerirà consentiment específic per al tractament de dades personals amb finalitats diferents a les legitimades en base a una relació contractual per a la prestació de serveis i, més concretament, les relacionades amb accions comercials i/o publicitàries dirigides a l’usuari mitjançant qualsevol canal, especialment pel que fa a les comunicacions electròniques.

En tot cas, no es requerirà consentiment explícit dels clients i/o usuaris per al tractament de les seves dades amb finalitats comercials i informatives si aquests les han cedit lliurement i voluntària, per a la seva recepció mitjançant qualsevol dels formularis i/o eines habilitades a l’efecte, o si aquest contingut forma part dels serveis prèviament contractats, essent aquests considerats com una prestació de serveis continuada i complementària de la principal.

Aquest consentiment serà vigent encara que hagi finalitzat la relació amb HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL, sense perjudici que es pugui manifestar el contrari a partir de l’exercici dels drets respecte de les dades de caràcter personal facilitades per l’interessat, previstos a la normativa reguladora i d’acord amb la present política de privacitat.

Per quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals dels usuaris es mantindran mentre duri la relació contractual amb HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL i/o es mantingui la finalitat per a la qual van ser cedides.

Les dades dels usuaris subscriptors a la newsletter i notícies relacionades amb l’activitat de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL per correu electrònic es conservaran durant el temps que l’interessat mantingui vigent la subscripció i fins al moment que sol·liciti la seva baixa.

Qui té accés a les dades personals cedides a HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL?

Les dades tractades per HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL són utilitzades per part dels professionals de l’empresa assignats per a la correcta gestió i prestació dels diferents serveis, comptant amb les degudes autoritzacions d’accés per a cadascun d’ells a partir de sistemes efectius de protecció i confidencialitat.

Tanmateix, les dades personals podran ser comunicades, quan s’escaigui, a:

 • Les empreses titularitat i/o participades per HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL per a la correcta execució dels serveis, així com per al desenvolupament d’accions d’informació, comercials i/o de promoció, per a la contractació de productes i serveis amb qualsevol d’aquestes entitats i per a la gestió de les relacions que es puguin mantenir amb aquestes per a satisfacció de les necessitats i requeriments dels clients.

 • Organismes públics, jutjats i tribunals, així com autoritats policials i administratives, sempre que existeixi l’obligació legal i certificada de facilitar-les. En aquest cas, HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL informaran degudament als interessats si es produís l’esmentat supòsit.

 • Col·laboradors d’HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL que gestionin serveis externalitzats per aquesta. La relació contractual amb aquests col·laboradors garanteix la seguretat, privacitat i confidencialitat en el tractament de les dades personals dels clients a partir dels corresponents mecanismes legals de protecció establerts entre les parts, assegurant el respecte als rols de responsable i encarregat de les dades d’acord amb la normativa reguladora que resulta d’aplicació.

En tots els casos, HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL subscriuen el corresponent contracte de tractament de dades per compte de tercers amb els proveïdors i col·laboradors mitjançant el qual s’imposa, entre d’altres obligacions, l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades, el tractament de les dades personals únicament i exclusiva per a les finalitats pactades i atenent a les instruccions dictades per HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL, així com per la prescripció de suprimir i tornar les dades una vegada finalitzi la prestació de serveis.

No es transfereixen ni cedeixen les dades personals dels clients d’HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL a tercers països amb finalitats comercials ni de cap tipus.

 1. Drets.

Quins són els drets dels usuaris?

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL informa a l’usuari sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament de perfils automatitzats de les dades personals recollides per l’empresa.

Drets respecte de les dades de caràcter personal facilitades

Accés

Dret a accedir i consultar les dades personals de la seva titularitat que obren als fitxers de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL.

Rectificació

Dret a modificar les dades personals de la seva titularitat que resultin inexactes o errònies.

Cancel·lació

Dret a sol·licitar la supressió de dades personals quan, entre d’altres, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser cedides.

Oposició

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de dades personals. HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims irrenunciables o per a l’exercici i defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

A la vista de la seva condició de titular de les seves dades personals pot sol·licitar la limitació en el tractament d’aquestes en els següents supòsits:

·    Durant la comprovació de l’exactitud de les seves dades.

·    Quan el tractament que s’estigui realitzant de les seves dades personals sigui il·lícit, però no pretengui exercir l’oposició a la supressió d’aquestes dades.

·    Quan HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL no hagi de tractar les seves dades per qualsevol dels motius acceptats, però les necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions.

·    Quan s’hagi produït l’oposició al tractament de les seves dades personals per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, durant el temps que es verifiqui si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els particulars de l’usuari.

Portabilitat de les dades personals

Dret a rebre en format electrònic les dades personals de la seva titularitat que hagi facilitat a HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL, així com a sol·licitar que aquestes es cedeixin a un tercer escollit per l’interessat.

Dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control

Aquest dret es preveu per aquells supòsits en què el client no hagi obtingut una resposta satisfactòria per part del responsable del tractament en l’exercici dels seus drets. A Espanya, l’autoritat és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades – AEPD (http://aepd.es). A Catalunya és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades – APDCAT (http://apdcat.cat).

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’usuari i, en el seu cas, qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada adreçada a la següent adreça social d’HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL, al Carretera BV-1031, km. 17, local 1 d’Òdena (08711).

Aquesta sol·licitud haurà de contenir la referència “Protecció de Dades” i haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, aquesta haurà de provar-se mitjançant document fefaent.

Tanmateix, i essent fins i tot aconsellada la seva utilització prioritària per a garantir major celeritat, l’usuari podrà exercitar aquests drets a través del correu electrònic hvc@hvc.cat, incloent-hi idèntica informació a la referida en el cas de petició per correu postal, incorporant a l’assumpte del correu electrònic “Protecció de Dades”.

A més dels anteriors drets, l’usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment anteriorment descrit, sense que aquesta retirada afecti a la licitud del tractament anterior. HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL podrà continuar tractant les dades de l’usuari en la mesura en què la normativa aplicable ho permeti.

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL recorda a l’usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

Baixa en el servei d’enviament de comunicacions d’actualitat i newsletters.

L’usuari té dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials i informatives, a través dels canals habilitats a l’efecte, sol·licitant no seguir rebent aquest tipus de comunicacions. És per això que l’usuari podrà revocar el seu consentiment clicant a l’enllaç inclòs en cada comunicat comercial cancel·lant-se automàticament l’enviament de comunicacions comercials i informatives electròniques.

 1. Procedència de les dades.

Les dades cedides a HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL poden procedir de diferents mitjans habilitats a l’efecte:

 • Informació facilitada quan es subscriu un contracte de prestació de serveis amb HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL
 • Informació facilitada quan es produeix una acceptació de pressupost d’honoraris, el qual adopta la forma de compromís prestacional.
 • Quan s’ha donat d’alta en alguns dels canals d’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL
 • Quan ha realitzat un encàrrec determinat, incloent-hi l’encomana verbal, per a la gestió i tramitació de determinats serveis i/o productes oferts per HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL que no requereixen, per la seva entitat, d’una formalització contractual en format documental i escrit.
 • Quan s’ha posat en contacte amb l’empresa per qualsevol motiu relacionat amb la seva activitat, a través de correu electrònic, de manera presencial o mitjançant trucada telefònica.
 • Quan es realitza una consulta presencial o telefònica.
 • Quan es presenta una queixa, reclamació o suggeriment.

L’usuari rebrà tota la informació referent al tractament de les seves dades personals d’acord amb la present política de privacitat a la vista de la legitimació contractual que avala la cessió i tractament de les dades necessàries per a la prestació de serveis per part d’HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL Tanmateix, a l’interessat se li oferirà la possibilitat de prestar el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb finalitats diferents a les principals.

A partir de quina edat pot l’usuari accedir als productes i serveis de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL?

Els serveis d’HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL, en principi, no s’adrecen a menors de 18 anys i, per tant, tampoc la seva web. En acceptar la present política de privacitat, l’usuari declara i garanteix que és major de 18 anys. Es tractaran de manera excepcional els supòsits de prestació de serveis a menors, exigint les autoritzacions i consentiments necessaris, establerts per la legislació aplicable en cada cas, per part dels pares o tutors legals.

 1. Mesures de garantia de confidencialitat i seguretat.

Quines mesures de seguretat tenim implementades?

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL es comprometen al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb els condicionants i requisits establerts per la normativa aplicable.

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL tenen implantades mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal dels seus clients i usuaris i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL preocupades per la privacitat, en ordre a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

Ús de cookies.

La nostra pàgina web utilitza galetes únicament per al correcte funcionament de la pàgina web https://hvc.cat/ Per a més informació sobre les cookies utilitzades en la pàgina web pot consultar la política de cookies.

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

D’acord amb el deure d’informació establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general del lloc web: https://hvc.cat/.

Dades identificatives

 Identitat

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL.

 CIF

B-63055941.

 Dades registrals

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 35.183, foli 46, fulla B-258.876.

 Domicili social

Carretera BV-1031, km. 17, local 1 – (08711) Òdena.

 Telèfon

+34 93 803 12 68.

 Correu electrònic

hvc@hvc.cat

 

Identitat 

ROC VERD VETERINARIA, SL.

 CIF

B-61510749.

Dades registrals 

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 30.249, foli 162, fulla B-169.968.

Domicili social

Carretera BV-1031, km. 17, local 1 – (08711) Òdena.

 Telèfon

+34 93 803 12 68.

 Correu electrònic

hvc@hvc.cat

TERMES I CONDICIONS D’ÚS.

L’accés i utilització d’aquest lloc web atorga la condició d’usuari i implica la plena acceptació de les condicions d’ús d’aquest, recollides al present avís legal. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar-ne els materials que conté, implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. En cas de no estar conforme amb aquestes, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web.

Amb la finalitat de complir amb la normativa aquest avís legal està subjecte a canvis i autoritzacions, per la qual cosa recomanem a l’usuari la seva lectura i revisió sempre que accedeixi a la web.

Tanmateix, alguns dels serveis oferts a través del lloc web poden estar subjectes, a més de a les condicions que es descriuen al present avís legal, a les seves pròpies condicions particulars d’ús que, si s’escauen, també seran aplicables. En conseqüència, la navegació de l’usuari al lloc web suposa, no només l’acceptació del present avís legal, sinó també la plena acceptació d’aquestes condicions particulars quan siguin d’aplicació.

 

 1. Condicions d’ús.

Aquest lloc web conté materials preparats per l’empresa o pels seus prestadors de serveis amb caràcter merament informatiu i de consulta. Tanmateix, pot incloure enllaços o links que poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, dels quals HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL no respondran ni dels seus continguts ni de l’estat d’aquests llocs web i tampoc implica recomanació o aprovació sobre els seus continguts.

Les informacions contingudes al lloc web són les vigents a la data de la darrera actualització i han de considerar-se indicatives per l’usuari. Per qualsevol qüestió que pogués sorgir sobre els continguts, activitats comercials, productes i serveis, resulta d’aplicació la normativa reguladora vigent, essent els òrgans jurisdiccionals els competents per conèixer dels eventuals assumptes.

En tot cas, HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL  es reserven tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts del lloc web en qualsevol moment, així com la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o en la presentació de la seva web.

Sense perjudici dels drets legals de l’usuari del lloc web i, en el seu cas, els drets reconeguts als consumidors, HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL no garanteixen la disponibilitat, accés i continuïtat de funcionament del lloc web, dels seus serveis i dels seus continguts. Sempre que sigui possible, HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL avisaran amb caràcter previ a l’usuari de les interrupcions al lloc web. No obstant, no seran responsables dels danys i perjudicis patits per aquest a causa de la manca de disponibilitat, accés o continuïtat del lloc web o de qualsevol dels seus serveis o continguts. Tanmateix, HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL ometen qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se de l’existència de problemes tècnics o errors mecànics als equips informàtics produïts durant la connexió a internet.

 1. Limitació de responsabilitat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del present lloc web, de conformitat amb la legislació vigent, el present avís legal, les condicions particulars (en cas d’existir-ne) i qualsevol altra comunicació posada en el seu coneixement a través d’aquest o un altre mitjà, així com les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptats. HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL no es responsabilitzen de la incorrecta utilització que els usuaris realitzin sobre la informació o continguts del servei, essent aquests actes de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

Ni HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL, ni ROC VERD VETERINARIA, SL ni les persones de la seves organitzacions es fan responsables dels errors o omissions en els continguts publicats, atès que són merament de caràcter informatiu. Tanmateix, HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL no es fan responsables de cap dany que pogués derivar-se de la utilització d’aquest lloc web o de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que aquí es facilita.

En qualsevol cas, HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL no assumeixen la responsabilitat de les interpretacions de l’usuari sobre la informació continguda al seu lloc web.

 

 1. Drets de propietat intel·lectual.

Queden reservats a favor de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL tots els drets de propietat intel·lectual sobre la totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element. La seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos, així com els programes d’ordinador i informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, els quals estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial, titularitat de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL i/o dels seus col·laboradors i/o societats participades.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials que inclou.

Es prohibeix descompilar, desacoblar o realitzar enginyeria inversa, així com suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal·lats.

Qualsevol ús no autoritzat del software o del contingut d’aquest lloc web pot suposar l’incompliment de les lleis de propietat intel·lectual, propietat industrial, drets personals, drets de publicitat i de comunicació i, per tant, HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL, podran exercir totes les accions civils i/o penals que corresponguin contra qui lesioni els seus drets.

 1. Veracitat i confidencialitat de les dades pròpies.

La informació que l’usuari faciliti a través del lloc web i/o mitjançant qualsevol altre canal de comunicació, haurà de ser veraç, complerta, precisa i actualitzada. A l’efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que es comuniquin, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que amb aquestes pugui causar a HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL o a tercers. Així mateix, l’usuari serà l’únic responsable de les informacions que faciliti referents a terceres persones.

L’usuari es compromet a mantenir la confidencialitat de les seves dades i credencials d’accés a la seva àrea privada, en cas de tenir-ne, així com de les activitats, gestions i tràmits que en aquesta es puguin portar a terme. En el supòsit que un tercer realitzi un ús il·legítim o fraudulent del compte i/o credencials de l’usuari, o bé un ús que posi en risc la seguretat, l’usuari haurà de notificar-ho a HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL immediatament per tal d’adoptar les mesures necessàries per prevenir i reduir els possibles riscos que se’n poguessin derivar.

 1. Cookies i política antispamming.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per personalitzar la navegació, millorar els seus serveis i mostrar publicitat relacionada amb les activitats de la pròpia empresa. L’usuari haurà d’acceptar la política de cookies de forma expressa i la podrà consultar en qualsevol moment accedint a l’apartat web corresponent.

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL són contràries a la pràctica de l’SPAM (enviament massiu i continuat al correu electrònic de missatges publicitaris, normalment comercials, dirigits a una pluralitat de persones i no sol·licitats). És per tant que els usuaris i tercers perjudicats per la recepció d’SPAM, l’enviament del qual no hagi estat prèviament consentit o es pretengui cancel·lar, poden posar-se en contacte amb HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i/o ROC VERD VETERINARIA, SL a hvc@hvc.cat per tal d’adoptar les mesures necessàries que ho evitin.

 1. Protecció de dades.

Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals de l’usuari per a la seva correcta prestació. L’usuari, abans de facilitar a HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL les seves dades, haurà de llegir i acceptar la política de protecció de dades, que podrà trobar a l’apartat web habilitat, així com als formularis i/o documents habilitats per a la introducció de dades, segons procedeixi.

 1. Jurisdicció i legislació aplicable.

La legislació aplicable al contingut d’aquest lloc web serà la vigent a l’àmbit territorial i la jurisdicció a la qual se sotmet HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL i ROC VERD VETERINARIA, SL per a la resolució de qualsevol conflicte o qüestió litigiosa que pogués derivar-se de la seva relació amb l’usuari és la dels jutjats d’Igualada.