fbpx

Al·lèrgies per contacte i hipersensibilitats més freqüents:

Una al·lèrgia és una reacció hipersensibilitat, que com el seu nom indica, esdevé una reacció exagerada sobre alguns components per part del sistema immunitari. Malgrat que la majoria d’al·lèrgens coneguts són comuns entre individus, el caràcter únic i individual de reacció de cada organisme és el fet més característic.

Tal i com s’explica en un article anterior, refrescarem els tres grans grups d’al·lèrgies o hipersensibilitats més freqüents en el món de la medicina de fèlids i cànids.

Si volguéssim simplificar-les, podríem agrupar-les en tres grans grups segons els al·lèrgens causants d’aquestes: (Existeixen infinitat d’al·lèrgens més minoritaris però no menys importants)

-Al·lèrgies Alimentàries: Els al·lèrgens serien components alimentaris, entre els quals els més destacats són les proteïnes. Malgrat haver proteïnes animals que per estadística estan al capdavant de la llista, les reaccions alimentàries poden ser causades per un munt d’aliments.

-Al·lèrgies a la picada (saliva) d’alguns insectes, en concret de la puça: La saliva d’aquests paràsits causa una elevada hipersensibilitat en l’espècie canina i felina. A més d’anar ben desparasitats externament per evitar el contagi de malalties sistèmiques per part d’ectoparàsits, és important allunyar-los dels nostres animals per evitar les possibles reaccions al·lèrgiques.

-Al·lèrgia ambiental o Atòpia: És per descomptat la més coneguda i no per poc motiu, ja que és el grup més ampli i amb més facilitat de trobar interaccions entre els seus components. Per simplificar aquest grup, podríem esmentar dos subgrups en ell: al·lèrgens pòl·lens i al·lèrgens àcars. Els signes de les al·lèrgies causades per pòl·lens solen aparèixer esporàdicament durant l’any, coincidint segons l’espècie de planta productora a primavera o a tardor. Per contra, d’àcars en tenim constantment a casa, i per tant, tindríem signes més constants.

A més, en aquest article mencionarem un subgrup que podria estar dins les al·lèrgies ambientals que serien les reaccions al·lèrgiques per contacte: Aquestes, tal com el seu nom indica, sorgirien quan l’animal està en contacte directe amb l’al·lergen i solen manifestar-se en la mateixa zona on han contactat. Podríem incloure dins d’aquest grup les al·lèrgies al fregamentoçadura d’algunes plantes com també la picadura d’alguns insectes. Caldria destacar quan parlem d’insectes les al·lèrgies causades per picades de mosquit o per contacte directe amb erugues (processionària del pi), les quals creen un angioedema facial (inflamació de la cara) juntament amb una glossitis (inflamació de la llengua) i sovint s’associa també a signes sistèmics com vòmits i apatia.

Recordar també que els signes més habituals serien el prurit (picor) i l’eritema (envermelliment) de la pell, però potser els més visibles serien els signes secundaris, lesions autoinduïdes causades pel rascat, o lesions per infeccions secundàries de bacteris i/o llevats que aprofiten la inflamació i baixa defensa de la pell en un procés al·lèrgic per instaurar-se, causar danys epitelials i augmentar el prurit.